Sunday, August 28, 2011

Kiradaar...

Hai tamaam kiradaar wahi...
bas ek uske ke siway....
par ab ye kahani...
wo kahani nahi rahi.....

No comments: