Tuesday, September 6, 2011

Fitur.....

Diwane ban ke jana....
Diwano ko kya kasak hoti hai....
warna lagta tha ki jese....
Bas dimagi fitur hai sara....

No comments: