Saturday, October 13, 2012

mere khwab...


aye khuda kya jata hai tera...
gar mera har khwab pura karde...
ispe khuda bola ki aye bande.....
tere khwab hi kuchh ese hai...

No comments: